📌دستگاه فوق پیشرفته جهت خمکاری ورق
🔹تولید انواع پنل های فلزی بدون تعویض ابزار
🔹سرعت غیرقابل تصور در خمکاری
🔹ساخت پنل های پیچیده تنها در یک دقیقه
🔹خمکاری ورق های رنگی بدون آسیب به آن
🔹 انجام کلیه خم ها بدون تعویض ابزار
🔹 حذف ضایعات