معرفی تکنولوژی اختصاصی Mac2

ساخت شرکت SALVAGNINI ایتالیا

همانگونه که مستحضرید اکثر ورق های مورد استفاده در ایران دارای کیفیت مناسب نمیباشند لذا خم ایجاد شده در ورق دارای خطا میگردد .اما در دستگاه پنل بندر با استفاده از تکنولوژی اختصاصی MAC2 تغییرات کیفیت ورق به صورت اتوماتیک محاسبه شده و نیروی وارده جهت زاویه مناسب خم تصحیح میگردد.

  • عدم وابستگی کیفیت خم به کیفیت ورق

  • اندازه گیری اتوماتیک کیفیت ورق و تصحیح نیروی وارده

  • حذف کامل ضایعات

  • همیشه اولین قطعه نیز بهترین قطعه میباشد

 

دریافت قیمت و مشاوره