معرفی دستگاه برش لیزر فایبر لوله و پروفیل

مشخصات فنی

 
 

نمونه برش لوله و پروفیل با دستگاه برش لیزر فایبر فلزات